معرفی مواد مختلف رشته تیراندازی جانبازان و معلولین

 

کلاس ورزشی جنسیت مواد ورزشی بین المللی مسابقات تیراندازی جانباران و معلولین کد ماده ورزشی ردیف
مواد ورزشی
SH1 مردان تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده    ۱۰M AIR RIFLE STANDING R1 ۱
SH1 زنان تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده ۱۰M AIR RIFLE STANDING R2 ۲
SH1 مختلط تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش   ۱۰M AIR RIFLE PRONE R3 ۳
SH2 مختلط تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده  ۱۰M  AIR RIFLE STANDING R4 ۴
SH2 مختلط تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش  ۱۰M  AIR RIFLE PRONE R5 ۵
SH1 مختلط تفنگ ۵۰ متر درازکش   ۵۰M RIFLE PRONE R6 ۶
SH1 مردان تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت ۵۰M  RIFLE 3 POSITION R7 ۷
SH1 زنان تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت ۵۰M  RIFLE 3 POSITION R8 ۸
SH2 مختلط تفنگ ۵۰ متر درازکش  ۵۰M RIFLE PRONE R9 ۹
SH1 مختلط تفنگ بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی FILLING TARGETS RIFLE FTR1 ۱۰
SH2 مختلط تفنگ بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی FILLING TARGETS RIFLE FTR2 ۱۱
SH1 مردان تپانچه بادی ۱۰ متر  ۱۰M AIR PISTOL P1 ۱۲
SH1 زنان تپانچه بادی ۱۰ متر  ۱۰M AIR PISTOL P2 ۱۳
SH1 مختلط تپانچه ۲۵ متر  ۲۵M PISTOL P3 ۱۴
SH1 مختلط تپانچه ۵۰ متر  ۵۰M PISTOL P4 ۱۵
SH1 مختلط تپانچه بادی ۱۰ متر استاندارد  ۱۰M AIR PISTOL STANDARD P5 ۱۶
SH1 مختلط تپانچه بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی FILLING TARGETS PISTOL FTP ۱۷
SG-S مختلط تراپ نشسته بر روی صندلی چرخدار TRAP SEATED PT1 ۱۸
SG-L مختلط تراپ ایستاده (معلولیت پایین تنه) TRAP STANDING LOWER LIMB PT2 ۱۹
SG-U مختلط تراپ ایستاده (معلولیت بالاتنه) TRAP STANDING UPPER LIMB PT3 ۲۰

                                                                                                                                               

 • کد ماده ورزشی چیست؟
 • حرف انگلیسی R از کلمه RIFLE گرفته شده به معنای ماده ورزشی رشته تفنگ می باشد.
 • حرف P از PISTOL گرفته شده به معنای ماده ورزشی رشته تپانچه می باشد
 • FTP به معنای FILLING TARGETS PISTOL (هدفهای افتادنی تپانچه بادی ۱۰متر SH1)
 • FTR1 = FILLING TARGETS RIFLE (هدفهای افتادنی تفنگ بادی ۱۰متر SH1)
 • FTR2 = FILLING TARGETS RIFLE (هدفهای افتادنی تفنگ بادی ۱۰متر SH2)

 

 • حروف کلاس پزشکی به معنای چیست؟
 • حرف SH از ۲ حرف اول SHOOTING گرفته شده به معنای مشخصه ورزش تیراندازی در IPC   است .
 • عدد ۱ به معنای گروه معلولینی که دستان آنها معلولیتی ندارد و بر روی دست تیراندازی می نمایند.
 • عدد۲  به معنای گروه معلولینی که دستان آنها معلولیت دارد و قادر به نگهداری تفنگ بر روی دستان خود نیستند و بر روی پایه نگهدارنده مخصوص تیراندازی می نمایند.
 • در رشته تراپ حروف SG بر گرفته از حروف اول دو واژه ی   SHOT GUN است.
 •  S  حرف اول SEATING  به معناینشسته است و ورزشکاران بر روی صندلی چرخدار تیراندازی می کنند.
 • حرف L از LOWER LIMB داشتن مشکلات معلولیتی در پایین تنه و  U  از  UPPER LIMB داشتن معلولیت در بالا تنه می باشد و باید ایستاده تیراندازی نمایند.

 

 • در جداولی که نام مردان یا زنان اختصاصی آمده آن ماده ورزشی مختص آن جنسیت خاص است و یک سری مدال توزیع میگردد.
 • در جداولی که کلمه (مختلط) آمده به معنای این است که زنان و مردان در این ماده ورزشی همزمان باهم به رقابت می پردازند و یک سری مدال توزیع میگردد.
 • اعداد ۱۰-۲۵-۵۰ به معنای فاصله تیرانداز بصورت قانونی تا هدف می باشد. فواصل ۲۵ و ۵۰ متر مهمات جنگی کالیبر۲۲ است.

ورزش  تیراندازی معلولین در IPC   دارای ۲۰ ماده ورزشی در سه بخش (تفنگ تپانچه و اهداف پروازی است)

 

 • در بخش تفنگ ۱۱ ماده ورزشی
 • در بخش تپانچه ۶ ماده ورزشی
 • دربخش پروازی ۳ ماده ورزشی (تراپ)

 

جدول زمانبندی و تعداد تیر در هر ماده ورزشی

ردیف کد ماده ماده ورزشی جنسیت کلاس ورزشی تعداد

شلیک

هدف زمان دقیقه
الکترونیکی کاغذی
۱ R1 تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده مردان SH1 ۶۰ ۷۵ ۹۰
۲ R2 تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده زنان SH1 ۶۰ ۷۵ ۹۰
۳ R3 تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش مختلط SH1 ۶۰ ۵۰ ۶۰
۴ R4 تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده مختلط SH2 ۶۰ ۷۵ ۹۰
۵ R5 تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش مختلط SH2 ۶۰ ۶۰ ۷۰
۶ R6 تفنگ ۵۰ متر درازکش مختلط SH1 ۶۰ ۵۰ ۶۰
۷ R7 تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت مردان SH1

 

 

۴۰ تیر بزانو

۴۰ تیردرازکش

۴۰ تیر ایستاده

۲ ساعت و

۴۵ دقیقه

۳ ساعت و

 ۱۵ دقیقه

۸ R8 تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت زنان SH1 ۴۰ تیر بزانو

۴۰ تیردرازکش

۴۰ تیر  ایستاده

۲ ساعت و

۴۵ دقیقه

۳ ساعت و

 ۱۵ دقیقه

۹ R9 تفنگ ۵۰ متر درازکش مختلط SH2 ۶۰ ۶۰ ۷۰ دقیقه
۱۰ FTR1 تفنگ بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی مختلط SH1 بر اساس دستورالعمل اجرایی مسابقه در قوانین
۱۱ FTR2 تفنگ بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی مختلط SH2 بر اساس دستورالعمل اجرایی مسابقه در قوانیین
۱ P1 تپانچه بادی ۱۰ متر مردان SH1 ۶۰ ۷۵ ۹۰
۲ P2 تپانچه بادی ۱۰ متر زنان SH1 ۶۰ ۷۵ ۹۰
۳ P3 تپانچه ۲۵ متر مختلط SH1 ۶۰
۴ P4 تپانچه ۵۰ متر مختلط SH1 ۶۰ ۹۰ ۱۰۵
۵ P5 تپانچه بادی ۱۰ متر استاندارد مختلط SH1 ۴۰ دستورالعمل  مسابقه  در قوانین
۶ FTP تپانچه بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی مختلط SH1 بر اساس دستورالعمل اجرایی مسابقه در قوانین
کد ماده ورزشی جنسیت کلاس تعداد تیر زمان بندی شلیک زمان آمادگی
۱ PT1 تراپ نشسته بر روی صندلی چرخدار مختلط SG-S ۱۲۵ روز اول   ۷۵ تیر

روز دوم  ۵۰ تیر

۱۵ ثانیه

 

۲ PT2 تراپ ایستاده (معلولیت پایین تنه) مختلط SG-L ۱۲۵ روز اول   ۷۵ تیر

روز دوم   ۵۰ تیر

۱۲ ثانیه

 

۳ PT3 تراپ ایستاده (معلولیت بالاتنه) مختلط SG-U ۱۲۵ روز اول    ۷۵ تیر

روز دوم   ۵۰ تیر

۱۲ ثانیه

 

 

مواد  ورزشی که در  مسابقات  پارا المپیک و  پارا آسیایی برگزار می گردد:

 

ردیف کد ماده ورزشی کلاس ورزشی جنسیت  ۱۳ سری مدال انفرادی در پارالمپیک ها توزیع می گردد ۱۳  سری مدال انفرادی

 در پارآسیایی توزیع می گردد

۱ R1 SH1 مردان تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده
۲ R2 SH1 زنان تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده
۳ R3 SH1 مختلط تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش
۴ R4 SH2 مختلط تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده
۵ R5 SH2 مختلط تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش
۶ R6 SH1 مختلط تفنگ ۵۰ متر درازکش تفنگ ۵۰ متر درازکش
۷ R7 SH1 مردان تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت
۸ R8 SH1 زنان تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت
۹ R9 SH2 مختلط تفنگ ۵۰ متر درازکش تفنگ ۵۰ متر درازکش
۱۰ P1 SH1 مردان تپانچه بادی ۱۰ متر تپانچه بادی ۱۰ متر
۱۱ P2 SH1 زنان تپانچه بادی ۱۰ متر تپانچه بادی ۱۰ متر
۱۲ P3 SH1 مختلط تپانچه ۲۵ متر تپانچه ۲۵ متر
۱۳ P4 SH1 مختلط تپانچه ۵۰ متر تپانچه ۵۰ متر
۱۴ P5 SH1 مختلط تپانچه بادی ۱۰ متر استاندارد ————

تهیه و تنظیم: مهندس فرید آجورلو

انجمن تیراندازی خرداد۱۳۹۷

print

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *