دسته: فرهنگی

۰

درنگ ها و فکرها، پنج: ارزش خودت را بدان!

درنگ ها و فکرها، پنج: ارزش خودت را بدان! لطیفی می گفت: استاد ریاضی‌ای داشتیم، یک روز در وقت خارج از درس می‌گفت: اعداد کوچک تر خواص عجیبی دارند. شاید بتوان آنها را با انسان‌های تنگ نظر مقایسه...