دسته: روسا

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ۰

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین  آقایان  مدت فعالیت  تصویر   مهندس منصور برجیان     ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹       محمود خسروی وفا     ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴   حسین سرخیل...