دسته: کرسی های بین الملل

لیست اسامی اعضاء ایرانی دارای سمت در سازمانها و نهادهای بین المللی ۰

لیست اسامی اعضاء ایرانی دارای سمت در سازمانها و نهادهای بین المللی

   کرسی بین المللی کسب شده نام و نام خانوادگی سمت ملی تاریخ اخذ کرسی و  یا  ابقاء مدت فدراسیون / سازمان بین‌المللی         داور بین المللی والیبال معلولین آقای مهدی...