تیراندازی قهرمانی کشور۸۶

نتایج مسابقات قهرمانی کشور تیراندازی سال ۸۶