دسته: آیین نامه ها

آیین نامه کمیته آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ۰

آیین نامه کمیته آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

آیین نامه کمیته آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

آیین نامه دوره های مربیگری آمادگی جسمانی ویژه ۰

آیین نامه دوره های مربیگری آمادگی جسمانی ویژه

آیین نامه دوره های مربیگری آمادگی جسمانی ویژه (بر اساس ضوابط دوره‌های مربیگری تطبیقی)

آیین نامه  دوره های تربیت مدرس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ۰

آیین نامه دوره های تربیت مدرس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

آیین نامه  دوره های تربیت مدرس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین ۰

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین

آیین نامه برگزاری و دستورالعمل اجرایی  دوره های کوتاه مدت مربیگری  فدراسیون جانبازان ومعلولین ۰

آیین نامه برگزاری و دستورالعمل اجرایی دوره های کوتاه مدت مربیگری فدراسیون جانبازان ومعلولین

آیین نامه برگزاری و دستورالعمل اجرایی دوره های کوتاه مدت مربیگری فدراسیون جانبازان ومعلولین