دسته: کرسی های بین المللی

لیست اسامی اعضا ایرانی دارای سمت در سازمان های بین المللی ۰

لیست اسامی اعضا ایرانی دارای سمت در سازمان های بین المللی

عنوان کرسی نام و نام خانوادگی مریم شکوهی عضو هیات اجرایی فدراسیون بین المللی ورزشهای ویلچری و قطع عضو IWAS هادی رضایی دبیرکل منطقه آسیا و اقیانوسیه AOPV  مشاور فنی سازمان پاراوالیبال WPV و...