• حضور خانواده شهید مدافع حرم در میان بانوان ملی پوش والیبال نشسته