• با قهرمانی مرکزی، رقابت های قهرمانی کشور مردان با هوش میانه(ID) به پایان رسید