•  اعتماد به نفسی که شما در دفاع از اصالت‌های خودتان نشان دادید، خیلی مهم بود/ورزش جانبازان و معلولین، به کار انداختن ظرفیت‌های پنهان موجود در انسان است