• در حاشیه رقابت های لیگ جهانی والیبال نشسته صورت گرفت؛ تجلیل از علی کشفیا و فرشید عاشوری به مناسبت روز جانباز